ბიოუსაფრთხოების სტანდარტული ოპერაციული პროცედურები ( სოპ) და სახელმძღვანელოები

ყველა პროცედურა დკეც-ის ლაბორატორიულ ქსელში ტარდება შესაბამისი ბიოუსაფრთხოების სახელმძღვანელოს და სოპ-ების მიხედვით. ცენტრში ფუნქციონირებს ორი ბიოუსაფრთხოების სახელმძღვანელო (ბიოუსაფრთხოების სახელმძღვანელო ლუგარის ცენტრისთვის და ბიოუსაფრთხოების სახელმძღვანელო ლაბორატორიული ქსელისთვის).

ცენტრში ასევე შემუშავებულია და ფუნქციონირებს სოპ-ბი, რომლებიც 7(შვიდ) ძირითად ჯგუფად არის დაყოფილი:

  1. ბიოუსაფრთხოებისა და ზოგადი უსაფრთხოების სოპ-ები დკსჯ/ლუგარის ცენტრისთვის
  2. ბიოუსაფრთხოებისა და ზოგადი უსაფრთხოების სოპ-ები დკსჯეც-ის რეგიონალური და ზონალური ლაბორატორიებისათვის.
  3. მიკროორგანიზმის კულტურებთან მოპყრობის (შეფუთვა, ტრანსპორტირება, წუნდება) სოპ-ები ბაქტერიებისა და ვირუსების ეროვნული საცავისათვის