ქსოვილოვანი კულტურების ლაბორატორია

ქსოვილოვანი კულტურების ლაბორატორია დაარსდა 1981. 

სამუშაოს ძირითადი მიმართულებები:

  • კულტივირების ოფტიმალური პირობების განსაზღვრა.
  • პრაქტიკული სამუშაო ქსოვილოვანი კულტურების სხვადასხვა ხაზებზე ( RD, Hep-2, L-20B, MDCK, VERO-E6, VERO B-4, J 774, და სხვა.)
  • თვითეული ხაზისათვის მინი ბანკის შექმნა, რაც გვაძლევს ერთგვაროვან უჯრედულ ხაზთან მუშაობის შესაძლებლობას. ხანგრძლივი შენახვისათვის უჯრედული ხაზები ინახება თხევად აზოტში.
  • უჯრედების განახლება 3-თვეში ერთხელ 15-20 პასაჟის შემდეგ.
  • მეთოდიკის თანახმად უჯრედების გადათესვა 1-2 ჯერ კვირაში.
  • ლაბორატორიის უზრუნველყოფა შესაბამისი უჯრედული კულტურებით (მოთხოვნის მიხედვით).