მოლეკულური ეპიდემიოლოგიის ლაბორატორია

დკსჯეც - ლუგარის ცენტრში ფუნქციონირებს მოლეკულური ეპიდემიოლოგიისლაბორატორია, რომელიც პასუხისმგებელია სხვადასხვა ვირუსული, ბაქტერიული და პარაზიტული პათოგენების დეტექციაზე პაციენტებისაგან აღებულ კლინიკურ და საველე მივლინებების დროს მოპოვებულ გარემო ნიმუშებში და გამოვლენილი პათოგენის შემდგომი ტიპირებისა და ფილოგენეტიკური ანალიზის გზით ამ ნიმუშებს შორის ურთიერთკავშირების დადგენაზე.