პოლიომიელიტისა და სხვა ენტეროვირუსების ლაბორატორია

კვლევითი სამუშაო

  • პოლიომიელიტისა და სხვა ენტეროვირუსების ლაბორატორია აკრედიტირებულია ჯანმოს მიერ და 2002 წლიდან საქართველოს ნაციონალური  ლაბორატორიის სტატუსით ჩართულია ჯანმოს პოლიომიელიტის კვლევითი ლაბორატორიების გლობალურ ქსელში. ლაბორატორია ყოველწლიურად  აკრედიტაციის  მისაღებად ასრულებს ჯანმოს მიერ გამოგზავნილი  პროფესიული ტესტს და ავსებს  სპეციალურ  ფორმას  შესრულებული სამუშაოს რაოდენობისა და ხარისხის შესახებ. პერიოდულად წარმოებს უშუალო ინსპექცია ჯანმოს  სპეციალისტების  მიერ.  ჯანმოს ევროპის რეგიონის ოფისს კვირაში ერთხელ ელექტრონული სახით მიეწოდება  ანგარიში.
  • კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენს საქართველოში მწვავე დუნე დამბლების ზედამხედველობის ლაბორატორიული უზრუნველყოფა და გარემოს სინჯების კვლევა პოლიომიელიტისაგან თავისუფალი ქვეყნის სტატუსის  დასადასტურებლად.