სერვისები

ლუგარის ცენტრის ყველა ლაბორატორია ახორციელებს კვლევებს ბიოუსაფრთხოებისა

და ხარისხის კონტროლის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად.

ლუგარის ცენტრის ბაქტერიოლოგიის ლაბორატორიაში ხდება კლინიკებიდან შემოსული

ნიმუშების კვლევა რესპირატორულ და ენტერობაქტერიებზე. იგივე პერსონალის მიერ

ხორციელდება განსაკუთრებით საშიში პათოგენების დიაგნოსტიკაც. ლაბორატორია

უზრუნველყოფს იმ პათოგენების დროულ დეტექციას, რომელთა დიაგნოსტიკა სხვა

კლინიკურ ლაბორატორიებში არ ხდება. ლუგარის ცენტრის ბაქტერიოლოგიური

ლაბორატორიები რეფერალური ცენტრებია როგორც რიგი კლინიკური, ასევე დკსჯეც

რეგიონული ლაბორატორიებისათვის.