ადამიანში ჯილეხის საწინააღმდეგო იმუნური პასუხის მრავალ¬მხრივი შესწავლა ეფექტური ვაქცინის შექმნის მიზნით
ადამიანის დაავადებების ეპიდემიოლოგია და განსაკუთრებით საშიში პათოგენების ეპიდზედამხედველობა საქართველოში
2005 წლის ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა
აივ წამლებისადმი რეზისტენტობისა და მოლეკულური ეპიდემიოლოგიის თავისებურებები საქართველოში
ბიოლოგიური საფრთხის შემცირების პროგრამა
Clostridium difficile-სთან ასოცირებული დაავადებების ეპიდემიოლოგია საქართველოში
კვლევის ეთიკის სისტემის პოლიტიკის განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში
საქართველოს ბუნებრივი კერებიდან გამოყოფილი Y. pestis ატიპური ხაზები: პროტეომიდან, ვირულენტობამდე და გენთა ექსპრესიამდე
გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემის (GIS) გამოყენება ფლორიდის უნივერსიტეტის SEER ლაბორატორიაში, აშშ
საქართველოში პნევმოკოკური ვაქცინის დანერგვის ხელშეწყობის გრანტის მიზნობრივი ხარჯვის შესახებ
წითელას მასიური გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ
ზოონოზური გრიპის ტრანსმისია ადამიანებს, ღორებსა და შინაურ ფრინველებს შორის
გრიპის კვლევა შინაურ ცხოველებში საქართველოში
წითელა/წითურას ლაბორატორიული კვლევა
ტულარემიის ეპიდემილოგია და ეკოლოგია საქართველოში
პოლიომიელიტის ზედამხედველობა გარემოში, 2014
დენგეს ვირუსითა და სხვა არბოვირუსებით გამოწვეული ცხელებით მიმდინარე დაავადებების ეპიდემიოლოგია საქართველოში
ჰეპატიტებზე ეპიდზედამხედველობის გაძლიერება
თამბაქოს კვლევა საქართველოში
ბაქტერიული მენინგიტის ზედამხედველობა და დაავადების ტვირთის შეფასება საქართველოში
საქართველოში აივ/შიდსის პრევენციის მიზნით არსებული ეროვნული რეაგირების მხარდაჭერა, აივ/შიდსით დაავადებულთა სიცოცხლის მაჩვენებლების გაუმჯობესება მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერების გზით
აღმოცენებადი ზოონოზური პათოგენების კვლევა საქართველოს ღამურებში
მძიმე მწვავე რესპირატორული ინფექციის და საზოგადოებაში შეძენილი პნევმონიის კვლევა
ბიოუსაფრთხოებისა და განსაკუთრებით საშიში ინფექციური დაავადებების დიაგნოსტიკური ქსელის შექმნა სამხრეთ-დასავლეთ აზიაში
თამბაქოსაგან 100%-ით თავისუფალი გარემო სამედიცინო დაწესებულებებსა და საშუალო სკოლებში
ადამიანური რესურსების, მტკიცებულების ბაზის და ხარისხის სტანდარტების განვითარება ადიქტოლოგიის სფეროში (ტრანსდისციპლინური მეცნიერება დამოკიდებულების შესახებ) საქართველოში
საკვებისმიერი დაავადებების კონტროლის მიზნით, სალმონელოზურ ინფექციებზე ზედამხედველობის ეროვნული, საყრდენ ბაზებზე დამყარებული ლაბორატორიული სისტემის შექმნა და აფეთქებებზე რეაგირების შესაძლებლობების უზრუნველყოფა საქართველოში
საქართველოში ლეიშმანიოზის ზედამხედველობის სისტემის და კონტროლის სტრატეგიის გაუმჯობესება
ევროპაში ტრანსმისიული ინფექციების ბიოლოგია და კონტროლი
ცოფის კონტროლის ეროვნული პროგრამის დამუშავება
ახალგაზრდების გლობალური თამბაქოს კვლევა
ეროვნული ლაბორატორიული სისტემის სიმძლავრეების გაძლიერება
საქართველოში პოლიომიელიტის/მწვავე დუნე დამბლების ეპიდზედამხედველობის სისტემის შეფასება
საქართველოში როტავირუსული ვაქცინის დანერგვის შემდგომი შეფასება
ჯილეხის კონტროლის ეროვნული პროგრამის ამუშავება
ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკის სიახლეები
როტავირუსული გასტროენტერიტების საავადმყოფოზე დაფუძნებული ეპიდზედამხედველობა და დაავადებით გამოწვეული სიმძიმის განსაზღვრა საქართველოში
ბართონელას გავრცელების და მრავალგვარობის შესწავლა ადამიანებსა და ცხოველებში და ბართონელოზის აღმოცენების რისკ-ფაქტორების შეფასება საქართველოში
ჯილეხის დეკონტამინაციის ქსელი
CHRNA7-ის გენეტიკური ვარიაცია და მხედველობითი ინფორმაციის პროცესინგი ხანდაზმულობისას
ფაგი-მასპინძელი ბაქტერიული უჯრედის კოევოლუციის მექანიზმების კვლევა სექვენირებითა და ფენოტიპური დახასიათებით
დაავადებათა კონტროლის ცენტრის რეგიონალური ინტეგრაცია: თანამშრომლობა თურქეთის ქალაქ ყარსის უნივესიტეტის საცავში დაცული ჯილეხისა და ბრუცელოზის შტამების მოლეკულური დახასიათების ფარგლებში
ყირგიზეთის რესპუბლიკის ურანით დაბინძურებულ გარემოს მიკრობიოლოგიური მონიტორინგი
ტოქსიგენური E.coli–ის მოლეკულური ეპიდემიოლოგია საქართ-ვე¬ლო¬ში
ნოზოკომიური ინფექციები და ანტიმიკრობული რეზისტენტობა
ბიოლოგიური უსაფრთხოების და ბიოლოგიური დაცვის რისკის მართვა საქართველოსთვის
რეგიონული ტრენინგის, ბიოუსაფრთხოების, ბიოდაცვის და ლაბორატორული მენეჯმენტის რესურს-ცენტრის დაარსება სამხრეთ კავკასიაში
მულტირეზისტენტული და ექსტენსიურ-რეზისტენტული ტუბერკულოზის მოლეკულური ეპიდემიოლოგია საქართველოში
კოლაბორაცია მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის ზედამხედველობისათვის XpertTM MTB/RIF და Color Test გამოყენებით სხვადასხვა გარემოში
მწვავე ფებრილურ დაავადებაზე (AFI) ეპიდ ზედამხედველობა
სტაბილური იმუნოდიაგნოსტიკის შექმნა (განვითარება)
ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის პროგრამა
სასმელი წყლისა და სანიტარიის გლობალური ანალიზი და შეფასება
ტყვიით მოშხამვის პრევენციის საერთაშორისო კვირეული, 20-26 ოქტომბერი 2013