ეპიდზედამხედველობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 03 02 03)

პროგრამის მიზანია ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების გაუმჯობესება;

პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს:

  • ადმინისტრაციულ ერთეულებში და მუნიციპალურ დონეზე სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის მუშაობის უზრუნველყოფას;
  • იმუნიზაციის წარმოებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვას და მუნიციპალურ დონეზე ლოჯისტიკის განხორციელებას;
  • გადამდებ დაავადებათა დროულად გამოვლენის გაუმჯობესებას ეპიდზედამხედველობისა და ლაბორატორიულ სამსახურებზე დაფუძნებული სისტემის გამართული მუშაობის გზით;
  • მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის გაუმჯობესებას;
  • ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობას;
  • ვირუსული დიარეების კვლევას, რომელიც მოიცავს ქვეყანაში შერჩეული საყრდენი ბაზებიდან (ინფექციური პროფილის მქონე სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც მომსახურებას უწევს 0-14 წლის ასაკის ბავშვებს), მწვავე დიარეული კლინიკით მიმდინარე, ჰოსპიტალიზებულ ბავშვთა (0-14 წლის) ფეკალური სინჯების ლაბორატორიულ კვლევას როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე;
  • გრიპზე ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის შენარჩუნებას და სეზონურ/პანდემიურ გრიპზე რეაგირებას;
  • მუნიციპალური სჯდ ცენტრების მიერ სამოქმედო არეალზე მიმდინარე წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის ეპიდზედამხედველობითი მხარდაჭერის უზრუნველყოფას;