2011-2014 წწ. ბეჭდური პუბლიკაციების თემატური კატალოგი
2013-2015 წწ. ელექტრონული პუბლიკაციების თემატური კატალოგი
2010 წლამდე ბეჭდური პუბლიკაციების თემატური კატალოგი (დკსჯეც-ს ბიბლიოთეკა)