საინფორმაციო ბიულეტენში თავმოყრილია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის საინფორმაციო ცენტრის მიერ მოწოდებული პუბლიკაციების აბსტრაქტები და ხელმისაწავდომი ინტერნეტ-ბმულები.

შენიშვნა: ბიულეტენში პუბლიკაციები განახლდება 2-3 თვეში ერთხელ.  

საინფორმაციო ბიულეტენი N 3 (2016)
საინფორმაციო ბიულეტენი N 2 (2016)
საინფორმაციო ბიულეტენი N 1 (2016)
საინფორმაციო ბიულეტენი N 1 (იანვარი 2015 -მარტი 2015)
საინფორმაციო ბიულეტენი N 2 (მარტი 2015 – მაისი 2015)
საინფორმაციო ბიულეტენი N 3 (ივნისი 2015 - ოქტომბერი 2015)
საინფორმაციო ბიულეტენი N 4 (ოქტომბერი 2015 - დეკემბერი 2015)