სტატისტიკა

სტატისტიკა არის საზოგადოებრივი მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის მასობრივი საზოგადოებრივი მოვლენების რაოდენობრივ მხარეს, მჭიდრო კავშირში მათ ხარისხობრივ მხარესთან. სტატისტიკურ მონაცემებს წარმოადგენს გაზომვების, დაკვირვებების, ანალიზის, ცდების შედეგები, რომელთა წყაროებს მიეკუთვნება: სახელმწიფო მართვის ორგანოები (მაგ. ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელიც განსაზღვრულ მონაცემებს იღებს სამედიცინო დაწესებულებებიდან); მოსახლეობის აღწერის მონაცემები; შერჩევითი კვლევები.