დაწესებულებების საყურადღებოთ!

2016 წლის 18 იანვარს დამტკიცდა „სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ“ შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის ახალი ბრძანება N01-2/ნ. ბრძანებაში აისახა საანგარიშგებო ფორმებში შეტანილი ცვლილებები.

გთხოვთ სტატისტიკური ანგარიშგებისთვის იხელმძღვანელოთ მხოლოდ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის სამედიცინო სტატისტიკის ნაწილში განთავსებული ფორმების ნიმუშებით!!!

 

ბრძანება „სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ“

ბრძანება N01-2/ნ

დანართები