პროგრამის მიზანია, საქართველოში C ჰეპატიტით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობისა და ინფექციის გავრცელების შემცირება დაავადების პრევენციაზე, დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით. 

პროგრამის სკრინინგული კვლევის კომპონენტი ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს: 

  • სკრინინგისათვის საჭირო C ჰეპატიტის სადიაგნოსტიკო სწრაფი-მარტივი ტესტებისა და ლაბორატორიული სახარჯი მასალების შესყიდვას; 
  • მოსახლეობის ინფორმირებას, C ჰეპატიტზე სკრინინგის ჩატარების თაობაზე; 
  • მოსახლეობის სკრინინგის ჩატარებას, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის პრინციპების დაცვით, დკსჯეც-ის რეგიონული ლაბორატორიების ბაზაზე და გამსვლელი ბრიგადების გამოყენებით, ასევე, იმ სამედიცინო დაწესებულებების მეშვეობით, რომლებიც განცხადებენ თანხმობას ცენტრის მიერ გადაცემული ტესტებით და სახარჯი მასალით უსასყიდლოდ ჩაუტარონ სკრინინგი შესაბამის მიზნობრივ კონტიგენტს; 
  • C ჰეპატიტზე სკრინინგით გამოვლენილი დადებითი შემთხვევების რეფერალს დამატებითი ლაბორატორიული კვლევების ჩასატარებლად; 
  • C ჰეპატიტზე სკრინინგის შედეგების აღრიცხვას ელექტრონული ფორმით; 
  • კომპონენტის ადმინისტრირების უზრუნველყოფას; 
  • მაღალი რისკის ჯგუფში (მ.შ. ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში, სექს მუშაკებში, მსმ-ებში) პილოტური კვლევის ფარგლებში, HCV core Ag გამოყენებით მიღებული HCV  რნმ-ის დადებითი ნიმუშების (2000 ნიმუში) პჯრ  ვალიდაციის უზრუნველყოფას.