იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 02)

პროგრამის მიზანია იმუნიზაციით მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისაგან დაცვა და მისი ანტირაბიული ვაქცინით, იმუნოგლობულინითა და ანტირაბიული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა;

პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს:

  • იმუნიზაციისთვის საჭირო ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალის (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა;
  • სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა, შენახვა და გაცემა;
  • მოსახლეობის ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით და შესაბამისი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა;
  • ვაქცინების, შრატებისა და ასაცრელი მასალის (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპის დაცვით, ცენტრალური დონიდან ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე.
  • წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და ელიმინაციის მიზნით, არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ მოსახლეობაში არაგეგმიური იმუნოპროფილაქტიკის განხორციელება.